5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm tháng 11 năm 2023

  • Số vụ kiểm tra: 105 vụ; 

  • Số vụ vi phạm: 105 vụ;

  • Số vụ xử lý: 101 vụ.

  • Tổng số tiền phạt thu nộp NSNN: 296.640.000 đồng.