STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Cục QLTT tỉnh Đồng Nai
Năm 2022 Quyết định Quyết định số 89/QĐ-CQLTT 12/01/2023
2
Điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách sách nhà nước năm 2022 (lần 1)
Năm 2022 Quyết định 855/QĐ-TCQLTT 06/02/2022
3
Giao dự toán chi ngân sách sách nhà nước năm 2022
Năm 2022 Quyết định 3109/QĐ-TCQLTT 06/02/2022
4
Dự toán thu chi ngân sách năm 2020
2020 Quyết định 248/QĐ-CQLTT 31/12/2021
5
Quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
2021 Quyết định Số 2339/QĐ-TCQLTT 12/07/2021