STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022
2022 Thông báo 70/TB-TCQLTT 30/06/2023
2
Quyết định công bố công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai
Năm 2022 Quyết định Quyết định số 143/QĐ-CQLTT 12/01/2023
3
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước 2021
Năm 2021 Thông báo 113/TB-TCQLTT 22/08/2022
4
Quyết toán thu-chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2019
2020 Quyết định 248/QĐ-CQLTT 31/12/2021
5
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước 2020
2020 Thông báo 95/TB-TCQLTT 31/08/2021