Hưởng ứng chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023 của Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 1260/CĐVC ngày 01/3/2023 về phân bổ cán bộ, đoàn viên tham gia hưởng ứng Chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023. Theo đó, Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai đề nghị Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cử 10 Công đoàn viên tham gia chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023 do Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai phát động.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 1260/CĐVC ngày 01/3/2023 về phân bổ cán bộ, đoàn viên tham gia hưởng ứng Chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023. Theo đó, Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai đề nghị Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cử 10 Công đoàn viên tham gia chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023 do Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai phát động.

Ban Thường vụ - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai thống nhất cử 10 công đoàn viên của Tổ Công đoàn số 1 và Tổ trưởng Tổ Công đoàn số 2 tham gia hưởng ứng Chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023. Đồng thời, giao Trưởng ban phong trào Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai ghi nhận những đóng góp của các Công đoàn viên tham gia hưởng ứng Chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023 để đề nghị khen thưởng vào cuối năm 2023.

Hình: Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

tham gia Chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023.

Lê Quang Kiệm
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai