Hưởng ứng chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023 của Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 1260/CĐVC ngày 01/3/2023 về phân bổ cán bộ, đoàn viên tham gia hưởng ứng Chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023. Theo...

Quyết định số 12/QĐ-CQLTT ngày 09/02/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Tổ công tác về thương mại điện tử thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 12/QĐ-CQLTT ngày 09/02/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Tổ công tác về thương mại điện tử thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Công bố Quyết định kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày 11 tháng 01 năm 2023 tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh tiến hành công bố Quyết định...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Vào lúc 14h, ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, Cục Quản lý thị trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng...

Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Cục Quản lý thị trường Đồng Nai

Ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và nhiệm vụ,...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm 6 tháng đầu năm 2022

  • Số vụ kiểm tra: 635 vụ
   Số vụ vi phạm: 514 vụ
   Số vụ xử lý 563 vụ
   Thu nộp ngân sách: trên 3.452 triệu đồng