Phát động phong trào thi đua của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai năm 2022

Nhằm phát huy kết quả đạt được trong năm 2021 và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phát động phong trào thi đua năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Bí thư Đảng uỷ - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phát động thi đua năm 2022.

1. Từng công chức, người lao động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; thường xuyên giáo dục, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về hoạt động công vụ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng đoàn kết nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong lực lượng Quản lý thị trường. Tiếp tục triển khai xây dựng hình ảnh và phong cách của công chức quản lý thị trường theo phương châm: Tương xứng với chức năng, nhiệm vụ trong điều kiện mới, công chức quản lý thị trường cần có 5 chữ “vàng”: Nghe danh thì “Kính”; Nhìn người thì “Uy”; Hành động phải “Nể”; Quyết định phải “Phục”; Nhân cách phải “Liêm”.

2. Triển khai tốt các đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó: Chú trọng kiểm tra, kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đến sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, sức khoẻ người tiêu dùng, phòng chống dịch bệnh về an toàn thực phẩm, đo lường, thuốc lá lậu, xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng, dược phẩm, thực phẩm chức năng,…nhằm ngăn chặn kịp thời hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, góp phần thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng Cục Quản lý thị trường và UBND tỉnh Đồng Nai về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến các mô hình mới, cách làm hay và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Đăng tải tin bài trên Trang Thông tin điện tử Cục tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân các chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt nhằm tạo sức lan tỏa thi đua.

4. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo nguyên tắc: Kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; nâng cao vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản... tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không có tác dụng nêu gương; chú trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, các cá nhân là công chức, người lao động trực tiếp; quan tâm thực hiện khen thưởng cơ sở, kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển  hình tiên tiến gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

5. Đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2022:

a) Về công tác chuyên môn:

Phấn đấu có 100% công chức và người lao động của cơ quan Cục QLTT tỉnh Đồng Nai hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ trở lên.

b) Về danh hiệu thi đua:

- Tập thể: 100% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; có ít nhất 30% số lượng tập thể Phòng, Đội đạt danh đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Cá nhân: 100% công chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15% công chức, người lao động đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và phấn đấu có công chức, người lao động đạt danh hiện “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”.

c) Về hình thức khen thưởng:

- Khen thưởng định kỳ, đột xuất hoặc chuyên đề thực hiện theo Quy chế thi đua, khen thưởng của Cục và Công đoàn cơ sở Cục QLTT Đồng Nai.

- Bằng khen và các hình thức khen thưởng khác: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc tỷ lệ phân bổ của cấp trên.

- Các tổ chức, đoàn thể: Đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Ban Chấp hành CĐCS và Thủ trưởng cơ quan kêu gọi toàn thể công chức, đoàn viên Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đoàn kết, năng động, tận tuỵ, gương mẫu, trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2022.

Lê Quang Kiệm
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai