Quản lý thị trường quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh khẳng định, công tác thi đua - khen thưởng, đặc biệt là việc phát động, triển khai các phong trào thi đua trong lực lượng quản lý thị trường là rất quan trọng. Thi đua sẽ tạo ra động lực công tác và sự cống hiến cho mỗi người lao động trong toàn lực lượng.

Trong Lễ phát động Phong trào thi đua ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, giai đoạn 2021- 2026, và các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thay mặt hơn 6.200 cán bộ, công chức và người lao động của lực lượng quản lý thị trường (QLTT), Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh nhiệt liệt hưởng ứng Lễ phát động.

Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh, đối với một đơn vị có số lượng cán bộ, công chức và người lao động đông đảo như Tổng cục QLTT thì công tác thi đua - khen thưởng, đặc biệt là việc phát động, triển khai các phong trào thi đua là rất quan trọng. Thi đua sẽ tạo ra động lực công tác và sự cống hiến cho mỗi người lao động trong toàn lực lượng.

Ông Trần Hữu Linh khẳng định, lực lượng QLTT sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao với 6 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai chủ trương, đường lối, phong trào thi đua yêu nước cũng như công tác thi đua, khen thưởng để tạo chuyển biến mạnh mẽ, tạo động lực cho cán bộ, kiểm sát viên, người lao động trong toàn lực lượng QLTT, trong đó xác định vai trò của người đứng đầu.

Thứ hai, phát động phong trào thi đua trong ngành để nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, nâng cao đạo đức công vụ. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Ấn chỉ vàng” để tạo động lực cho cán bộ kiểm soát viên QLTT có những cuộc kiểm tra, kiểm soát bám sát mục đích và đúng với yêu cầu hiện nay.

Thứ ba, trong khi triển khai phong trào thi đua thì xác định, vai trò của người đứng đầu là rất quan trọng và mang tính nêu gương từ các cấp Đội trưởng, Trưởng phòng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công tác. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay, lĩnh vực được dư luận xã hội rất quan tâm.

Thứ năm, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ, phấn đấu từ nay đến cuối năm, lực lượng sẽ quyết tâm thực hiện đưa 2 hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành. Một là hệ thống ấn chỉ điện tử, tại đây, toàn bộ các hồ sơ kiểm tra sẽ được số hóa hoàn toàn, tạo thuận lợi cho công tác thanh tra, kiểm tra. Hai là hệ thống chứng từ điện tử giúp cho doanh nghiệp có thể xuất trình hồ sơ, chứng từ điện tử thay vì các bản cứng giấy tờ như hiện nay.

Thứ sáu, tiếp tục là lực lượng chống dịch Covid-19 nòng cốt của Bộ Công Thương và của địa phương, thể hiện được vai trò, màu cờ sắc áo của người kiểm soát viên thị trường, đóng góp vào công tác phòng, chống dịch của địa phương cũng như của Bộ Công Thương.

“Lực lượng QLTT tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt là của Bộ Công Thương, lực lượng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

Cũng tại Lễ phát động Phong trào thi đua ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, giai đoạn 2021- 2026, và các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thay mặt cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Công Thương năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Người đứng đầu ngành Công Thương nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua với phương châm “lấy tốc độ bù thời gian” để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.

Quyên Lưu
Tổng cục Quản lý thị trường