Quyết định số 01/QĐ-CQLTT ngày 11/01/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về Ban hành Kế hoạch Đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 01/QĐ-CQLTT ngày 11/01/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về Ban hành Kế hoạch Đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 01/QĐ-CQLTT ngày 11/01/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về Ban hành Kế hoạch Đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Quyết định tại đây

Phòng Tổ chức Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai