Quyết định số 212/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Quyết định số 212/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Quyết định số 212/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Tải tại đây

Phòng Tổ chức Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai