Quyết định số 25/QĐ-QLTTĐN ngày 28/3/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế làm việc của Cục QLTT tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 25/QĐ-QLTTĐN ngày 28/3/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế làm việc của Cục QLTT tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 25/QĐ-QLTTĐN ngày 28/3/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế làm việc của Cục QLTT tỉnh Đồng Nai

Chi tiết tải: Tại đây

phòng Tổ chức Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai