Quyết định số 56/QĐ-QLTTĐN ngày 16/5/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Quyết định số 56/QĐ-QLTTĐN ngày 16/5/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Quyết định số 56/QĐ-QLTTĐN ngày 16/5/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Tải tại đây

Phòng Tổ chức Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai