Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 1402/TB-CQQLTT ngày 18/11/2020 công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Nội dung Thông báo đính kèm.

 

 

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai