Thông báo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 1116/TB-QLTTĐN ngày 17/11/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

 Địa chỉ: 201/8, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Tên tài sản đấu giá:

- Xe ô tô Toyota Zace, biển kiểm soát 60C-1259, năm sản xuất 2001; Giá khởi điểm: 46.500.000 đồng.

- Xe ô tô Toyota Zace, biển kiểm soát 60C-1124, năm sản xuất 2002; Giá khởi điểm: 53.300.000 đồng.

Thông báo số 1116/TB-QLTTĐN ngày 17/11/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại đây

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai