Thông báo số 1077/TB-CQLTT ngày 19/10/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Thông báo số 1077/TB-CQLTT ngày 19/10/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Thông báo số 1077/TB-CQLTT ngày 19/10/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Tải tại đây: /documents/48514/33454746/TB+1077+NG%C3%80Y+19.10.2022+V%E1%BB%80+VI%E1%BB%86C+L%E1%BB%B0A+CH%E1%BB%8CN+TC%C4%90GTS.pdf/99e950e8-9722-4dda-b2d8-8892ba24f8e6

/documents/48514/33454746/QD+2823+NGAY+17.10.2022+CUA+%28UBND%29+%28BANG+KE%29.pdf/68f5a452-8bf2-4b25-974d-85a1a77e9a3a

Phòng Tổ chức Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai