Thông báo số 1088/TB-CQLTT ngày 20/10/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Thông báo số 1088/TB-CQLTT ngày 20/10/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Thông báo số 1088/TB-CQLTT ngày 20/10/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Tải tại đây: /documents/48514/33463656/TB+1088+NG%C3%80Y+20.10.2022+V%E1%BB%80+VI%E1%BB%86C+L%E1%BB%B0A+CH%E1%BB%8CN+TC%C4%90GTS.pdf/7e6fa8a7-cd43-4398-8641-3306d71d3eb7

Phòng Tổ chức Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai