Thông báo số 730/TB-QLTTĐN ngày 09/8/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu, giá khởi điểm 321.492.000 đồng

Thông báo số 730/TB-QLTTĐN ngày 09/8/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu, giá khởi điểm 321.492.000 đồng

Thông báo số 730/TB-QLTTĐN ngày 09/8/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu, giá khởi điểm 321.492.000 đồng

Xem thông tin chi tiết: Tại đây

Phòng Tổ chức Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai