Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Từ đầu năm 2021, Cục QLTT đã xây dựng Kế hoạch số 332/KH-CQLTT ngày 22/3/2021 tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 theo quy định.

Việc bình xét khen thưởng của Cục đảm bảo được tiến hành công khai dân chủ, công bằng khách quan, khen thưởng trên nền tảng thi đua; đảm bảo khen thưởng xứng đáng với thành tích, thành tích đến đâu khen đến đó; đặc biệt khen thưởng đúng đối tượng và đúng tiêu chuẩn, nhằm kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm để học tập và nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Tổng Cục Quản lý thị trường, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Cục QLTT đã ban hành và triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác thi đua khen thưởng đến các phòng và Đội trực thuộc để biết và thực hiện.

Hiện tại, Cục QLTT không có biên chế làm công tác thi đua khen thưởng, nên công tác thi đua đang phân 01 công chức kiêm nhiệm, trực tiếp theo dõi, kiểm tra việc phát động phong trào thi đua cũng như lập hồ sơ đề nghị khen thưởng. Do tình hình nhân sự tại đơn vị chưa thể đáp ứng công chức làm chuyên trách công tác thi đua khen thưởng, nên công tác này được phân công kiêm nhiệm tại các đơn vị thuộc và trực thuộc. Mặc dù công chức làm công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị là kiêm nhiệm nhưng hầu hết đều đáp ứng yêu cầu công việc, kịp thời nắm bắt các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, từ đó tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng theo quy định.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng và chế độ báo cáo theo định kỳ. Lưu trữ hồ sơ khen thưởng thực hiện đúng theo quy định.

Cục QLTT tổ chức phát động thi đua năm 2021 và ký giao ước thi đua giữa các phòng, Đội trực thuộc. Các đơn vị đã tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị, 100% công chức có bảng đăng ký thi đua.

Cục QLTT đã tổng hợp lập hồ sơ đăng ký thi đua năm, ban hành Văn bản số 297/CQLTT-TCHC ngày 12/3/2021 về việc đăng ký thi đua năm 2021 gửi về Khối thi đua 4 và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh để theo dõi.

Ông Võ Thái  - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Cục trưởng 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai  trình bày báo cáo tại Hội nghị.

2. Về kết quả Khen thưởng:

2.1. Khen thưởng chuyên đề

- Bằng khen UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm. (Quyết định số 4861/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai)

- Bằng khen UBND tỉnh cho 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực phân bón. (Quyết định số 4860/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai)

- Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Quyết định số 2325/QĐ-TCQLTT ngày 04/10/2021 của Tổng Cục Quản lý thị trường).

2.2. Khen thưởng thường xuyên:

- Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 26/4/2027 về việc khen thưởng cho 24 cá nhân thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai có thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020;

- Quyết định số 2741/QĐ-BCT ngày 07/12/2021 về việc tặng Bằng khen cho 9 cá nhân Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai.

3. Công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội đồng TĐKT Cục QLTT phát hiện có nhiều tập thể và cá nhân làm việc tích cực, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó Cục QLTT quán triệt toàn thể công chức trong cơ quan tích cực thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” , phong trào thi đua “Dân vận khéo”...

- Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến: Tại các cuộc họp giao ban tháng, Lãnh đạo Cục giới thiệu những mô hình hay trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát của Ngành. Từ đó kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tìm kiếm các nhân tố điển hình tiên tiến cho mọi người cùng biết và học tập.

4. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

4.1. Mục tiêu, nhiệm vụ

          Công tác thi đua năm 2022, Cục QLTT tiếp tục triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua tại các đơn vị, tạo động lực thúc đẩy hoạt động chuyên môn của đơn vị phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 của lực lượng QLTT.  4.2. Giải pháp, tổ chức thực hiện

- Thực hiện Chị thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch toàn diện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngành Công Thương.

- Tham gia tích cực, có hiệu quả, hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Công Thương; tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành một số công tác quan trọng, cấp bách liên quan đến xây dựng lực lượng và công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, phương pháp chỉ đạo điều hành, đảm bảo hoạt động của cơ quan, đơn vị có kỷ cương, nề nếp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm chế độ công tác, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu quả làm việc, giải quyết tốt và kịp thời những lĩnh vực được phân công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng và Hoàn thành với chất lượng, hiệu quả cao các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 và các nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, thanh tra chuyên ngành để góp phần tạo lập thị trường lành mạnh, ổn định, tạo điều kiện cho các ngành kinh tế phát triển; chú trọng tạo sự ổn định thị trường trong các dịp lễ lớn của đất nước như dịp Tết Trung thu, dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán…  

- Thường xuyên giáo dục, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng đoàn kết nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong lực lượng Quản lý thị trường. Tiếp tục thực hiện xây dựng lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai theo 05 chữ vàng: Nghe danh thì “Kính”; Nhìn người thì “Uy”; Hành động phải “Nể”; Quyết định phải “Phục”; Nhân cách phải “Liêm”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của công chức, người lao động trong toàn lực lượng Quản lý thị trường cũng như các cơ quan, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân về truyền thống vẻ vang, những cống hiến to lớn của nhiều thế hệ công chức, người lao động lực lượng Quản lý thị trường qua các thời kỳ đối với công tác quản lý thị trường và của ngành Công Thương.

- Tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật, truyền thống của lực lượng Quản lý thị trường trong 65 năm qua, biểu dương người tốt, việc tốt và nhân tố điển hình để nhân rộng.

- Tổ chức tuyên truyền phù hợp về lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng Quản lý thị trường; tổ chức các sự kiện văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện đơn vị.

- Phát hiện và đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân công chức, người lao động có thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác. Công tác khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Lê Quang Kiệm
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai