Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Cục Quản lý thị trường Đồng Nai

Ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Cục Quản lý thị trường Đồng Nai.

Ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Cục Quản lý thị trường Đồng Nai.

Dự tổng kết có mặt của 115/126 công chức, người lao động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, vắng 11 công chức có lý do.

Hình: Lãnh đạo Cục và Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua giữa Ban Chấp hành CĐCS và Lãnh đạo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai.

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Trong kỳ, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục tiếp tục, phổ biến trong đội ngũ Đảng viên, công chức và người lao động về chủ trương, văn bản thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, như: Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/02/2010 của Ban Bí thư về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 06/11/2012 về tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm người đứng đầu đối với các cơ quan, đơn vị; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và  đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 09b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; Chỉ thị số 23/CT- UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2577/QĐ-TCQLTT ngày 31/7/2019 của Tổng Cục QLTT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tổng Cục QLTT; Văn bản số 18/TCQLTT-TTKT ngày 03/11/2020 của Tổng Cục QLTT về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, cơ quan QLTT; Công văn số 394-CV/ĐUK ngày 24/5/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2021-2025...

- Cục QLTT tỉnh Đồng Nai đã ban hành một số văn bản cụ thể hóa việc thực hiện dân chủ như: Quy chế tiếp công dân, Nội quy tiếp công dân; xây dựng quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Cục; Quy chế khen thưởng; Quy chế chi tiêu nội bộ...Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai về chủ trương, chính sách; công khai về tài chính, về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng tài sản của cơ quan; tạo điều kiện cho công chức tham gia kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan bằng hình thức triển khai thông báo, niêm yết. Ban thanh tra nhân dân tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan, của ngành; giải quyết những vướng mắc về chế độ chính sách đối với công chức.

2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-CQLTT ngày 02/11/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai và xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên.

- Trong kỳ, Thủ trưởng cơ quan Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã phối hợp các đoàn thể trong cơ quan triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ quan, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện công khai, dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong mối quan hệ với nhân dân. Những nội dung công khai, minh bạch của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai được niêm yết tại trụ sở cơ quan và gửi qua IOFICE tới toàn thể công chức, người lao động biết, gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, người lao động; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.

3. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và  đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn của cấp trên, Công đoàn cơ sở Cục QLTT đã phối hợp cùgn chính quyền tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức định kỳ hàng năm, cụ thể: Gắn việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, ngay từ đầu năm, thủ trưởng cơ quan đã phối hợp với công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức theo đúng nội dung, quy trình, trách nhiệm theo quy định. Thông qua Hội nghị đã lấy ý kiến tham gia của công chức, người lao động đối với các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác của ngành; báo cáo tổng kết hoạt động của ngành và kế hoạch công tác năm tiếp theo. Thủ trưởng đơn vị đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến đóng góp, kiến nghị của công chức, người lao động; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, người lao động trong cơ quan; kịp thời sửa đổi, bổ sung cũng như xây dựng mới các quy chế, quy định trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động như quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,…Qua đó, mỗi công chức, người lao động đã nêu cao trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp ý kiến của mình đối với các công việc chung của Cục trước khi lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai quyết định.

- Những việc công chức, người lao động giám sát, kiểm tra được thông qua Ban thanh tra nhân dân; Hội nghị cán bộ, công chức; kiểm điểm phê bình và tự phê bình. Ban Thanh tra nhân dân đã tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, việc thực hiện quy chế làm việc và các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công chức, người lao động theo quy định.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai và các đơn vị đã có những tác động tích cực đến việc xây dựng cơ quan, đơn vị. Hầu hết công chức, người lao động luôn có ý thức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ; chấp hành sự phân công của lãnh đạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công chức, người lao động đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan.

- Trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, các tổ chức, hầu hết công chức, người lao động đều thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, có mối quan hệ tốt với công dân, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền; không gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo cơ quan và công chức, người lao động xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó đã thay đổi phong cách công tác, lề lối làm việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022:

- Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Cục QLTT đã thực hiện công khai, dân chủ, tạo điều kiện cho  toàn thể công chức, người lao động được biết, tham gia đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân theo quy định. Cơ quan triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 và năm 2022; duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ (hàng tuần), nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ được giao, các ý kiến đề xuất phù hợp đều được lãnh đạo Cục chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Người đứng đầu Đảng ủy, cơ quan thể hiện tính tiên phong, gương mẫu và phát huy tốt quyền làm chủ của công chức và người lao động tại cơ quan.

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính, tiết kiệm chi phí nhằm tăng thu nhập cho công chức và người lao động; công khai việc quản lý, sử dụng biên chế, đào tạo, bồi dưỡng công chức, tổ chức phong trào thi đua…để công chức và người lao động biết, tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và năm 2022 của Cục QLTT tỉnh Đồng Nai. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Ban lãnh đạo thực hiện dân chủ, đúng quy trình, quy định. Thường xuyên triển khai thực hiện các quy định về ứng xử, văn hóa công sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ.

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan phát huy vai trò phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Ban Thanh tra Nhân dân của cơ quan phát huy vai trò trong giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức và người lao động; tham gia vào giám sát việc quản lý sử dụng tài sản công, quản lý sử dụng phương tiện đã góp phần tiết kiệm chi phí hành chính ở cơ quan.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆNQUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2023

1. Phương hướng:

- Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục QLTT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Quy định số 11-QĐ/TU ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Cục QLTT, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng làm trung tâm, mở rộng dân chủ trong hoạt động của Cục Quản lý thị trường; nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên trong thực hành dân chủ.

2. Nhiệm vụ trọng tâm về chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tiếp tục quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị trong cơ quan, trong đảng viên, công chức và người lao động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về dân chủ và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ. Đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền để công chức và người lao động của Cục tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công chức và người lao động của Cục, tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai trong việc phát huy trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức và người lao động của Cục; tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định đơn, thư (nếu có).

- Tạo điều kiện, phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lê Quang Kiệm
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai