Báo cáo số 312/BC-QLTTĐN ngày 21/4/2023 của Cục QLTT tỉnh Đồng Nai tình hình quản lý, sử dụng, công khai tài sản công năm 2022

Báo cáo số 312/BC-QLTTĐN ngày 21/4/2023 của Cục QLTT tỉnh Đồng Nai tình hình quản lý, sử dụng, công khai tài sản công năm 2022

Báo cáo số 312/BC-QLTTĐN ngày 21/4/2023 của Cục QLTT tỉnh Đồng Nai tình hình quản lý, sử dụng, công khai tài sản công năm 2022

Tải tại đây

Phòng Tổ chức Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai