Quyết định số 12/QĐ-CQLTT ngày 09/02/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Tổ công tác về thương mại điện tử thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 12/QĐ-CQLTT ngày 09/02/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Tổ công tác về thương mại điện tử thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 12/QĐ-CQLTT ngày 09/02/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Tổ công tác về thương mại điện tử thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Tải tại đây

Phòng Tổ chức Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai