5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm 6 tháng đầu năm 2024

  •  Số vụ kiểm tra: 657 vụ; 

  • Số vụ vi phạm: 566 vụ;

  • Số vụ xử lý: 612 vụ; 

  • Tổng số tiền phạt thu nộp NSNN: trên 4,6 tỷ đồng.