5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2021

  • Số vụ kiểm tra: 953 vụ
   Số vụ vi phạm: 788 vụ
   Số vụ xử lý 850 vụ
   Thu nộp ngân sách: trên 5.379 triệu đồng