Chính sách

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Từ đầu năm 2021, Cục QLTT đã xây dựng Kế hoạch số 332/KH-CQLTT ngày 22/3/2021 tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 theo quy định.