Chính sách

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020: Những điểm mới và việc thi hành

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Có thể nói: Sau hơn 7 năm triển khai thi hành trong thực tiễn, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (XLVPHC) đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập lớn, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp và đáp ứng yêu cầu của cuộc sống đặt ra.
 • Sự tương đồng về xử lý kỷ luật trong thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật về các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Qua so sánh các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ và các hành vi tham nhũng theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (PCTN), tác giả nhận thấy có sự tương đồng về xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC và vi phạm pháp luật PCTN. Do đó, ở bài viết này tác giả tập trung phân tích sự tương đồng về xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC và xử lý kỷ luật về các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 • Nâng cao năng lực của ngành quản lý thị trường góp phần quản lý việc sản xuất và buôn bán hàng giả trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay

  Đối với công tác quản lý, xử lý việc sản xuất và buôn bán hàng giả đã được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/6/2018, theo đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương, các lực lượng chức năng phải quán triệt sâu sắc và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là nhóm hàng liên quan chăm sóc, nâng cao sức khỏe con người, phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng vừa cấp bách vừa lâu dài. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp và kiên quyết đấu tranh từng bước đẩy lùi tệ nạn này. Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác quản lý, xử lý việc sản xuất và buôn bán hàng giả cón gặp nhiều khó khăn, lực lượng thực thi pháp luật về chống hàng giả được Đảng và Nhà nước giao cho lực lượng quản lý thị trường chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khác có liên quan thực hiện. Do đó, cần có một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực của ngành quản lý thị trường góp phần quản lý việc sản xuất và buôn bán hàng giả trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.
 • Đào tạo chính quy lực lượng Quản lý thị trường

  Dự kiến, trong 03 năm tới số lượng về hữu mỗi năm trong ngành Quản lý thị trường có thể lên đến khoảng vài trăm người/năm.
 • Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý Thị trường

  Ngày 04/01/2019, Cục QLTT Đồng Nai nhận được Công văn số 20/BCT-TCQLTT ngày 03/01/2019 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường, cụ thể: