5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm 6 tháng đầu năm 2022

  • Số vụ kiểm tra: 635 vụ
   Số vụ vi phạm: 514 vụ
   Số vụ xử lý 563 vụ
   Thu nộp ngân sách: trên 3.452 triệu đồng